Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 mei 2016.

Definities

HypnoseCursus.nl is een handelsnaam van HypnoWorld en is als zodanig opgenomen in het handelsregister. Beide handelsnamen kunnen door elkaar worden gebruikt. Onder “training” wordt verstaan een workshop, seminar, cursus of opleiding.

Vrijblijvend informatie aanvragen

Als je vrijblijvend informatie aanvraagt heb je geen plichten, maar ook geen rechten. Je bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de training. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geef je slechts je interesse aan voor de desbetreffende training. Onderstaande algemene voorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor een training.

Definitief Inschrijven

Als je je definitief inschrijft voor een training verplicht je je tot betaling van het cursusgeld. Een inschrijving is pas definitief na inschrijving via de website hypnosecursus.nl en na betaling van het inschrijfgeld ben je verzekerd van een plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. Je bankafschrift is je plaatsingsbewijs.

Prijzen

Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. De prijzen van alle trainingen zijn inclusief koffie en thee en tenzij anders vermeld, exclusief lunch. Voor alle trainingen van HypnoseCursus.nl geldt dat deze op grond van toetsing door het CPION vrijgesteld zijn van b.t.w. HypnoWorld is opgenomen als register instelling in het CRKBO-register.

Betaling

Als je je definitief inschrijft verplicht je jezelf om het cursusgeld binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Als de training binnen 7 dagen plaatsvindt, moet het cursusgeld uiterlijk 1 dag alvorens de training plaatsvindt op onze rekening staan. Het is eveneens mogelijk om voor aanvang van de training het cursusgeld te voldoen door middel van PIN of á contant. Indien je niet vooraf betaalt, heb je geen toegang tot de training.

Annulering

Je hebt je definitief ingeschreven. Dat wil zeggen dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je hebt verplicht de training te betalen.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de training om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je de definitieve inschrijving intrekt moeten wij je annulering minstens 24 uur voor aanvang van de training per e-mail gericht aan info(at)hypnosecursus.nl ontvangen hebben. Vermeld in het onderwerp van de email: annulering van cursist …. In de tekst van de e-mail beschrijf je waarom je de training annuleert. Indien een definitieve inschrijving door de cursist op deze wijze wordt geannuleerd, is de cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering binnen 14 werkdagen na inschrijving: geen kosten verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt teruggestort op de door u gebruikte bankrekening
 • Bij annulering vanaf 15 werkdagen na inschrijving en maximaal 7 dagen voor aanvang van de training: het inschrijfgeld
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training: het inschrijfgeld en het aantal dagen van de training vermenigvuldigd met 22,50 euro.

In de plaatsstelling:

 • Als je zelf niet naar de training kan of wil komen, kun je in plaats daarvan een ander laten komen. Dit kan zonder extra kosten. Je moet hiervoor een email sturen met de naam van degene die voor jou in de plaats komt en je eigen naam. In de titel van de mail graag vermelden: naam en datum van de cursus, en “i.p.v.”

Verschuiven van deelname door de cursist:

 • Bij 1- en 2-daagse trainingen is verschuiven van deelname naar een andere datum mogelijk tot 3 weken voor de eerste lesdag. Daarna zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing. De administratiekosten voor verschuiven naar een volgende training zijn 25 euro. Verschuiving van deelname naar een volgende training is alleen mogelijk als er nog plaats is voor de betreffende training. Voor het verschuiven van een training stuur je een e-mail naar info(at)hypnosecursus.nl met in het onderwerp: verschuiven deelname cursist. Met in de tekst wat de gewenste verschuiving is. Je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord of de verschuiving mogelijk is.
 • Voor meerdaagse trainingen is verschuiven in principe niet mogelijk en gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
 • In sommige gevallen is het mogelijk om op de reservelijst te worden geplaatst voor een volgende training als je een training hebt gemist. Plaatsing op de reservelijst geeft geen rechten. Alleen als er een week voor aanvang van de training plek vrij is kun je deelnemen. Er is in principe een plek vrij als er minder dan 12 deelnemers zijn voor de betreffende training. Bij plaatsing op de reservelijst is het noodzakelijk dat je zelf 1 week voor aanvang van de training contact opneemt via e-mail of telefoon.

Overmacht

HypnoWorld behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het dagprogramma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Als de training wordt geannuleerd door HypnoWorld, krijg je alles wat je betaald hebt voor de betreffende training weer terug. Terugbetaling vindt plaats binnen 7 dagen na kennisgeving.

Regels

 1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de training
 2. De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
 3. HypnoWorld is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan het verloop van de training structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.
 4. De cursist is voor aanvang van de training het volledige cursusgeld verschuldigd, ook bij trainingen bestaande uit meerdere dagen/weekenden.
 5. Bij een training, bestaande uit meerdere trainingen is de cursist voor aanvang van elke training het cursusgeld verschuldigd
 6. De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
 7. De aansprakelijkheid van HypnoWorld en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 8. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van HypnoWorld beperkt tot een maximum van 500 euro
 9. De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van HypnoWorld of haar leidinggevende ondergeschikten.
 10. Het is verboden om lesmateriaal of delen van het lesmateriaal op je persoonlijke website te vermelden. Op het door HypnoWorld verstrekte lesmateriaal is copyright van toepassing. Het copyright is in handen van HypnoWorld.
 11. De opleidingen zijn competentiegericht. Dit wil zeggen de beroepsopleiding is gericht op de beroepstaken die bij het specifieke beroep van Register Hypnotherapeut horen, zoals vastgesteld door het werkveld. Tijdens de training worden de studenten opgeleid tot het uitvoeren van deze beroepstaken. Wanneer een student in staat is om deze beroepstaken uit te voeren, dan is deze student competent. Het aantonen van die competentie door het behalen van een toets leidt tot het verkrijgen van het diploma in het geval de opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut betreft. De ontwikkeling van de student wordt gedurende de training constant vergeleken met de eisen die door het werkveld worden gesteld.

Klachtenafhandeling

Alle medewerkers van HypnoWorld streven naar een sfeer van helderheid en een open houding waarin wij met onze cursisten en relaties communiceren en wij zetten ons in om alle afspraken na te komen. Eventuele vragen, suggesties tot verbetering of klachten nemen wij zonder meer ter harte. Onderstaand klachtenreglement heeft tot doel om duidelijkheid te geven over de wijze waarop wij een klacht ontvangen en afhandelen.

 1. Een klacht is een uiting van ongenoegen of onvrede wanneer een afspraak door HypnoWorld niet wordt nagekomen of wanneer iemand het niet eens is met de wijze waarop hij/zij bejegend of behandeld wordt door een van onze medewerkers.
 2. Klachten worden binnen een periode van 14 dagen na het ontstaan schriftelijk gericht aan de directeur van HypnoWorld, in deze J.A.H. van den Munckhof. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 3. De directeur verzamelt alle benodigde informatie met betrekking tot de klacht en probeert deze klacht direct op te lossen en zal in ieder geval reageren binnen 4 weken na ontvangt van de klacht. Wanneer dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, en uitstel noodzakelijk is, zal de klager hiervan op de hoogte worden gesteld binnen 4 weken met de motivatie en zal een indicatie gegeven worden omtrent de definitieve afhandeling.
 4. Indien deze oplossing door de klager niet wordt geaccepteerd wordt getracht dit op te lossen met behulp de geschilleninstantie waarbij HypnoWorld is aangesloten, in deze Klachtenportaal Zorg. Eventuele kosten voor het inschakelen van een advocaat/jurist/juridisch adviseur kunnen niet verhaald worden op HypnoWorld.
 5. Indien het onmogelijk gebleken is de klacht als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door middel van Arbitrage. De uitspraak na Arbitrage is bindend voor beide partijen. Hier zullen de kosten zijn; ieder draagt zijn eigen kosten
 6. Jaarlijks stelt de directeur een lijst op van de ontvangen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Alle dossiers worden gearchiveerd en gedurende 2 jaar bewaard.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14107451

Deze algemene voorwaarden worden tevens aangeboden als download (pdf-formaat)

 

X
X